Понеділок, 20 травня 2024
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок
Банер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальні збори трудового колективу

03.01.2020

ПРАВИЛА 

внутрішнього службового та трудового розпорядку Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового та трудового розпорядку Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації (далі – Департаменту), режим роботи, умови перебування державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування в Департаменті та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова та трудова дисципліна в Департаменті ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку в Департаменті затверджуються загальними зборами трудового колективу Департаменту за поданням керівника Департаменту (далі – керівник державної служби), виборного органу первинної профспілкової організації на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016    № 50 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 457/28587.

4. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку Департаменту доводяться до відома всіх державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, які працюють у ньому, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Департаменті

1. Державні службовці, працівники, які виконують функції з обслуговування повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці, працівники, які виконують функції з обслуговування у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці, працівники, які виконують функції з обслуговування повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці, працівники, які виконують функції з обслуговування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування становить 40 годин на тиждень.

2. У Департаменті встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Час початку та закінчення робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування встановлюються:

Початок робочого часу – 9 година 00 хвилин;

Закінчення робочого часу – 18 годин 00 хвилин;

Закінчення робочого часу у п’ятницю – 16 годин 45 хвилин;

Тривалість перерви для відпочинку і харчування – з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець, працівник, який виконує функції з обслуговування може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у Департаменті здійснюється у табелі робочого часу.

7. Вихід державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування за межі адміністративної будівлі в якій знаходиться Департамент у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування про свою відсутність

1. Державний службовець, працівник, який виконує функції з обслуговування повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування в Департаменті у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець, працівник, який виконує функції з обслуговування може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється сектором організаційної та кадрової роботи (далі - служба управління персоналом) і затверджується керівником державної служби за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, працівник, який виконує функції з обслуговування його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям, працівникам, які виконують функції з обслуговування надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Департаменту.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник Департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником Департаменту покладені відповідні функції.

2. Державний службовець, працівник, який виконує функції з обслуговування повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті відповідає керівник та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування

1. Державний службовець, працівник, який виконує функції з обслуговування зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником Департаменту особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Департаменту, керівником служби управління персоналом Департаменту та державним службовцем, працівником, який виконує функції з обслуговування, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, працівнику, який виконує функції з обслуговування, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового та трудового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця, працівника, який виконує функції з обслуговування до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, вирішуються керівником державної служби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.

 
Реєстр наборів відкритих даних
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2024 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Система обліку публічної інформації
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер