Понеділок, 21 жовтня 2019
Контакти
Консультації з громадськістю
Зворотній звязок

Про обласний бюджет  на 2019 рік

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 9 106 883 280 гривень, у тому числі доходи загального  фонду обласного бюджету –  7 709 150 767 гривень  та  доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 397 732 513 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 9 104 839 280  гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного  бюджету – 7 104 544 384 гривень  та  видатки спеціального фонду обласного бюджету – 2 000 294 896 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету –          2 258 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 4 302 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 2 000 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 302 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 602 606 383  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 602 606 383 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі       20 000 000 гривень, що становить 0,7 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 15 000 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Обласна  державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями обласної ради з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до частини 5 статті 1036 Бюджетного кодексу України розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється згідно Порядку її розподілу, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  05.12.2018 р. № 1033.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 387 248 105 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею   69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини  першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10, 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69 1, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною  другою статті 70 та частиною  другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Надати право директору Департаменту фінансів облдержадміністрації з метою фінансування бюджету розвитку здійснювати місцеві запозичення відповідно до статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

обслуговування місцевого боргу;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата енергосервісу.

11. Дозволити директору Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах  поточного  бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними  програмами, а    також   збільшення   видатків   розвитку   за     рахунок

зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету),  здійснюється за  рішенням обласної державної адміністрації погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.

15. Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки), розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, галузеві департаменти та управління облдержадміністрації.

16. Обласній державній адміністрації розглянути питання щодо врахування пропозицій постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

18. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів облдержадміністрації оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Зоря Полтавщини».

20. Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент фінансів облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                   О.Ю.БІЛЕНЬКИЙ


 
Очищення влади
Реєстр наборів відкритих даних
Доступ до публічної інформації
Державний бюджет України на 2017 рік
Послуги, що надаються Департаментом фінансів
Запобігання проявам корупції
Державні закупівлі
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер